FAQ

Over de partners

WWF is een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbeschermingsorganisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen.

WWF-België heeft dit fonds opgericht en voorziet de initiële fondsen.

Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut, opgericht in 2015 door de drie milieufederaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, la Fédération Inter-Environnement Wallonie en Bral, de stadsbeweging voor Brussel.

Be Planet heeft als missie om een boost te geven aan de ecologische transitie door positieve en tastbare oplossingen, op touw gezet door burgers en verenigingen, te ondersteunen en te begeleiden. Oplossingen die een breed spectrum van thema’s bestrijken, bijvoorbeeld biodiversiteit, circulaire economie, mobiliteit, energie en voedsel.  

Be Planet realiseert haar missie door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, bedrijven en andere organisaties. 

Be Planet staat in voor het beheer van het fonds. Dit houdt concreet in dat Be Planet het fonds administratief beheert, de projectoproep van A tot Z organiseert, begeleidende workshops voor de projectdragers organiseert en de ondersteunde projecten inhoudelijk en administratief opvolgt.

Daarnaast is er een stuurgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van WWF-België, een vertegenwoordiger van Be Planet en een externe expert. De stuurgroep verzekert de goede werking van het fonds, het evalueren van het beheer van het fonds en het bijsturen waar nodig zodat de beschikbare fondsen zo optimaal mogelijk worden gebruikt.

Over het fonds

D.m.v. dit fonds wil WWF-België lokale, kleinschalige vrijwilligersorganisaties die gepassioneerd zijn door natuurbescherming, en die gedragen worden door de buurtbewoners, in staat stellen om concrete projecten uit te voeren. Op die manier wil WWF-België ook de burgerbeweging voor natuurbescherming in België versterken. In een post-COVID-19-context kan dit fonds ook bijdragen tot een meer duurzame toekomst en een meer natuurinclusieve samenleving.

WWF-België voorziet de initiële fondsen.

Voor de projectoproep 2023 werd er een bedrag van 200.000 euro gereserveerd voor de ondersteuning van de geselecteerde projecten. 

De doelgroep zijn kleinschalige non-profit organisaties zoals feitelijke verenigingen (minimum 4 personen), vzw’s, coöperaties. Ideeën van individuele burgers komen niet in aanmerking. Nationale of regionale organisaties kunnen ook deelnemen op voorwaarde dat het dossier vanuit een lokale afdeling wordt ingediend.

Over de projectoproep 2023

De projectoproep werd in mei 2023 gelanceerd. Klik hier voor de tijdslijn van de oproep.

De doelgroep zijn kleinschalige non-profit organisaties zoals feitelijke verenigingen (minimum 4 personen), vzw’s, coöperaties. Ideeën van individuele burgers komen niet in aanmerking. 

Koepelorganisaties kunnen ook deelnemen op voorwaarde dat het dossier vanuit een lokale antenne wordt ingediend. 

De laureaten van de eerste editie van het Fonds voor natuur bij ons mogen opnieuw deelnemen.

Alle projecten moeten een concrete, positieve impact hebben op de lokale natuur en moeten betrekking hebben op één of meer van onderstaande thema’s:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Landbouw
  • Vervuiling
  • Droogte en klimaat

Het budget per project varieert tussen 2.500 en 5.000 euro maximum.

De jury bestond uit een: 

  • vertegenwoordiger van Be Planet
  • vertegenwoordiger van WWF-België
  • expert
  • vertegenwoordiger uit het maatschappelijk middenveld
  • academicus

Het project moet uitgevoerd worden in België.

Indien het project geselecteerd wordt door de jury, wordt er een subsidieovereenkomst met Be Planet afgesloten. Na ondertekening van deze overeenkomst, wordt een eerste schijf van 80% uitbetaald. Een jaar na de uitbetaling van de eerste schijf, vragen we een activiteitenrapport en financieel verslag met uitgavebewijzen op. Indien deze documenten gevalideerd worden, wordt de tweede en laatste schijf van 20% uitbetaald.

Na de aankondiging van de laureaten zal een grote mobilisatiecampagne worden georganiseerd om extra financiële middelen, materiaal, sponsoring van vaardigheden en vrijwilligerswerk in te zamelen.

Naast het ondersteunen van projecten willen we ook burgers en verenigingen samenbrengen met als doelstelling om synergieën te creëren die nuttig kunnen zijn voor de projecten. 

Eind 2024 is er een eindevaluatie voorzien. Op basis van een financieel en inhoudelijk eindrapport zal de tweede schijf van middelen overgemaakt kunnen worden aan de projecten.

De projectoproep 2023 is de tweede projectoproep van het Fonds voor natuur bij ons.

Of er een nieuwe projectoproep komt zal pas bekend zijn na afsluiting van de projectoproep 2023. Als er nieuws is, lees je dat op deze site.

Wil je als eerste op de hoogte worden gebracht over nieuws van het Fonds voor natuur bij ons? Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief.

Jullie kunnen ons contacteren via e-mail (fonds@wwf.be) en/of via de contactpagina.