Privacy verklaring

Be Planet en WWF-België respecteren uw privacy. In het licht van de nieuwe Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht werd, informeert Be Planet iedereen die we contacteren in het kader van het ‘Fonds voor natuur bij ons’ over hoe we omgaat met persoonsgegevens. Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren via fonds@wwf.be.

 1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
  “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
  De verantwoordelijke is Be Planet, gevestigd te Edinburgstraat 26, 1050 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 644.512.936. De functionaris voor de gegevensbescherming (in het Engels, “Data Protection Officer” of “DPO”) van Be Planet kan gecontacteerd worden via fonds@wwf.be

 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze campagnes?
  Wij verwerken:
  (i) contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
  (ii) e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (indien deze informatie wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
  (iii) informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan.

 3. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?
  Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt om u te informeren over onze activiteiten in het kader van het Fonds voor natuur bij ons.  Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kunnen wij u niet informeren over de activiteiten die in het kader van het fonds genomen worden. In sommige gevallen schrijven we enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals persoonlijke voorkeuren. 

 4. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?
  Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken we gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen. Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt en bijgehouden door CiviCRM. 

 5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?
  Indien uw persoonsgegevens in onze databank verwerkt worden onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze bekijken, laten corrigeren of verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen verwerking van uw gegevens of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht om uw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel uw naam en adres op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht van verzet of recht van vergetelheid uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om deze gegevens bij te houden zodat u niet meer gecontacteerd zal worden. Voorts kunt u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. U kan uw rechten uitoefenen door een brief te sturen met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd adres, of via e-mail aan : fonds@wwf.be. U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Dat kan via een brief naar dit adres of via e-mail naar contact@apd-gba.be

 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  We bewaren de gegevens gedurende vijf jaar na ontvangst van uw gegevens. Wij zullen de gegevens uiteraard niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 5 hierboven. 

 7.  Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?
  Wij bekwamen uw contactgegevens doordat u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie).

 8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?
  Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden die uw gegevens verwerken (zie punt 4) en met organisaties waarvoor u de toestemming hebt gegeven om door hen gecontacteerd te worden.