Op zijn 60e verjaardag lanceert WWF het Fonds voor natuur bij ons

Op zijn 60e verjaardag lanceert WWF het ‘Fonds voor natuur bij ons’

Brussel, 29 april 2021 – WWF viert zijn 60e verjaardag en lanceert i.s.m. Be Planet een fonds dat lokale natuurprojecten wil aanmoedigen en steunen. Door heel concreet te werken aan nabije natuur en een gezond leefmilieu in de eigen omgeving dragen burgers bij aan een betere wereld die we nodig hebben. Met het fonds krijgen burgers een steuntje in de rug om van droom naar realisatie over te gaan. Dat past binnen de missie van WWF om te werken aan een wereld waarin mensen in harmonie leven met de natuur.

Met het ‘Fonds voor natuur bij ons’ wil WWF-België lokale, kleinschalige vrijwilligersorganisaties die gepassioneerd zijn door en betrokken met natuurbescherming, vooruithelpen door hen in staat te stellen concrete projecten uit te voeren. Zo wil WWF-België de burgerbeweging voor natuurbescherming in België versterken. De doelgroep zijn kleinschalige non-profit organisaties zoals feitelijke verenigingen (minimum vier personen), vzw’s, coöperaties. Ideeën van individuele burgers komen niet in aanmerking. 

Het beheer van het fonds wordt verzorgd door Be Planet, een stichting van openbaar nut met veel ervaring in het begeleiden van verenigingen in projecten rond biodiversiteit, circulaire economie, mobiliteit, energie en voedsel.  

Natuur: onze meest essentiële bondgenoot, ook dichtbij huis

Natuur is essentieel voor ons: ze zuivert onze lucht, slaat onze broeikasgassen op, buffert hemelwater en zuivert ons drinkwater. Natuur zorgt voor de bestuiving van de planten die we eten, helpt ons aanpassen aan de klimaatverandering (bvb. door verlichting van hitte-eiland effecten in onze dorpen en steden) en is een eindeloze bron van broodnodige ontspanning, inspiratie en creativiteit. De pandemie toonde aan dat de behoefte aan natuur dicht bij huis veel groter is dan we dachten. Het Belgisch fonds wil opportuniteiten bieden aan burgers om natuur terug te brengen in hun buurt.

Het Fonds voor natuur bij ons wil bijdragen tot een meer duurzame toekomst en een meer natuur inclusieve samenleving, d.w.z. een samenleving waar de essentiële rol van natuur voor ons voortbestaan erkend en gekoesterd wordt. Concrete natuurprojecten kunnen meehelpen aan het weerbaarder maken van onze Belgische natuur in het algemeen, doordat ze de biodiversiteit bevorderen. 

Door samen te werken bereiken we meer

Naast het ondersteunen van projecten wil WWF ook burgers en verenigingen samenbrengen om synergiën te creëren die nuttig kunnen zijn voor de projecten. Om dit te realiseren worden er workshops georganiseerd die de geselecteerde projecten op een dynamische manier aan elkaar voorstellen en elkaar laten inspireren. Het uitvoeren van dergelijke projecten door lokale burgers hebben een groot educatief potentieel: ze maken gemeenschappen bewust van hoe cruciaal natuur is, niet alleen voor henzelf maar voor de samenleving als geheel.

Tenslotte zijn zulke projecten ook gemeenschapsvormend: ze brengen mensen samen rond een gemeenschappelijke doelstelling, ze leveren heel concrete resultaten op waarvan de gemeenschap de vruchten kan plukken en blijven plukken. Ze hebben bovendien een multiplicatoreffect omdat ze nieuwe mensen kunnen inspireren en betrekken bij het project en de gemeenschap.

Door samen te werken bereiken we meer. Dat is een leidmotief van WWF. Met het Fonds voor natuur bij ons willen we dit principe ook inzetten als we burgers en verenigingen hun capaciteiten helpen bundelen door samen aan natuurherstel te werken.

Linken: 

Lees meer over het Fonds voor natuur bij ons
Enkele resultaten van 60 jaar WWF of op wwf.be/60jaar

Meer informatie:

Koen Stuyck, WWF-België, koen.stuyck@wwf.be, 0499 70 86 41

Over BE-PLanet:

Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut, opgericht in 2015 door de drie milieufederaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, la Fédération Inter-Environnement Wallonie en Bral, de stadsbeweging voor Brussel. Be Planet heeft als missie om een boost te geven aan de ecologische transitie door positieve en tastbare oplossingen, op touw gezet door burgers en verenigingen, te ondersteunen en begeleiden. Oplossingen die een breed spectrum van thema’s bestrijken, bijvoorbeeld biodiversiteit, circulaire economie, mobiliteit, energie en voedsel. Be Planet realiseert haar missie door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, bedrijven en andere organisaties. 

Over WWF:

WWF is al 60 jaar een van ‘s werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoud organisaties met meer dan vijf miljoen leden en donateurs en een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 100 landen. WWF werkt samen met anderen om de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. De komende 10 jaar worden cruciaal om de grootste bedreigingen voor de natuur en voor onszelf aan te pakken.